หนังสือน่าอ่าน

ภาควิชาเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช.
     สาระ-ยา-น่ารู้ . กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2556. เลขหมู่ QV55 ส646
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยา วิธีการใช้ยา การเก็บรักษายาที่ถูกต้อง
อาการแพ้ยา อาการค้างเคียงของยา ข้อควรปฏิบัติตัวเมื่อลืมรับประทานยา
ความสำคัญของฉลากยา รวมถึงข้อปฏิบัติในการได้รับยาบางชนิด ฯลฯ