หนังสือน่าอ่าน

อีเกอร์, โจเซฟ. ไวโอลินของไอน์สไตน์ : บันทึกของวาทยกรว่าด้วยดนตรี ฟิสิกส์และ
     การเปลี่ยนแปลงทาง
. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. เลขหมู่ ML3800 อ67ว99
    เป็นหนังสือที่ผสมผสานดนตรี ฟิสิกส์ และประวัติศาสตร์วาทะของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่
ผู้เขียนได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนด้วยการให้ความรู้เรื่องจักรวาล นอกจากนี้
เรายังจะได้รู้จักกับผู้มีชื่อเสียงอีกมากมาย เช่น บีโธเฟน โมซาร์ต เลียวนารด์ เบอร์นสไตน์
อัลเบิร์ต ไอน์สตน์ เดวิด โบม โยโกะ โอโนะ พระราชินีนูร์ อัล ฮุสเซน และ เอเลนเนอร์
รูสเวลต์ และรู้ที่มาของดนตรีโบราณของพวกฮิบรู อียิปต์ ฮินดู จีน และแนวคิดของ
ไพธากอรัส