หนังสือน่าอ่าน

ณัฎฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. การสื่อสารในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558      เลขหมู่ HD30.3 ณ63ก64 2558
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจและข้อแนะนำในการสื่อสารภายในองค์การ เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร กระบวนการสื่อสารใน
องค์การ อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารในองค์การ ทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ โครงสร้าง
การสื่อสารภานในองค์การ การสื่อสารอวัจนภาษา การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การ
การสื่อสารกลุ่ใในองค์การ การสื่อสารด้วยวาจา การสื่อสารด้วยการเขียน การฟัง ภาวะผู้นำ
และการสื่อสาร จริยธรรมทางการสื่อสารในองค์การ ฯลฯ