หนังสือน่าอ่าน

นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง.
     กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558. เลขหมู่ HN700.55 ต5น675
    เป็นรายงานการวิจัยที่นำเสนอเกี่ยวกับนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย
เนื้อหาที่น่าสนใจเช่น ระบบนิเวศย่อยของแม่น้ำโขงในพื้นที่ศึกษา ความรู้ด้านการประมง
ของชุมชน มูลค่าทางเศรษฐกิจจาการทำประมง มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำการเกษตร
ริมโขง มูลค่าทางเศรษฐกิจจาการท่องเที่ยว มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการร่อนทอง ฯลฯ