หนังสือน่าอ่าน

ปราสาทพระวิหาร : ความจริงที่คนไทยต้องรู้. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551 เลขหมู่
     DS575.5 ก6ป46
    เป็นหนังสือที่บันทึกประวัติศาสตร์แห่ง "ศรีศิขเรศวร" จากปี พ.ศ.2505 ลังคำพิพากษาของ
ศาลโลก จนถึงเหตุการณ์ที่คนไทยต้องจำไปจนวันตายกับมติของคณะกรรมการมรดกโลกที่
ตัดสินให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสามเขาพระวิหารเป็นมรดกแต่เพียวผู้เดียว