หนังสือน่าอ่าน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     (สำนักงาน กปร.). เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง
     กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
    พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2555. เลขหมู่ DS588 ก5ส63ท76 2555
    เป็นหนังสือที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ใน 5 จังหวัด
ภาคกลาง ได้แก่ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี ซึ่งทั้ง
5 จังหวัดมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน