หนังสือน่าอ่าน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     (สำนักงาน กปร.). เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาค
     ตะวันออกเฉียงเหนือ
. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
    เนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2555. เลขหมู่ DS588 ต6ส63ท76
    เป็นหนังสือที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ใน 4
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร กาฬสิน ขอนแก่น มุกดาการ ซึ่งทั้ง
4 จังหวัดมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน