หนังสือน่าอ่าน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     (สำนักงาน กปร.). เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้
     กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
    พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 2558. เลขหมู่ DS588 ต9ส63ท76
    เป็นหนังสือที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ใน 6 จังหวัด
ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ซึ่งทั้ง 6
จังหวัดมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ ให้แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน