หนังสือน่าอ่าน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     (สำนักงาน กปร.). เที่ยวตามรอยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ
     กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
     กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
    เป็นหนังสือที่นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ใน 3 จังหวัด
ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดมีโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและยาวนาน