หนังสือน่าอ่าน

ตวงรัตน์ คูหเจริญ. ศิลปะการรับสาร. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2558 เลขหมู่ PL4177 ต52ศ64
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการรับสารทั้งด้านการฟังและการอ่าน ภายในเล่ม
ประกอบด้วยเนื้อหา การรับสาร ความรู้เรื่องการฟังศิลปะการฟัง ความรู้เรื่องการอ่าน ศิลปะ
การอ่านจับใจความศิลปะการอ่านวิเคราะห์และตีความ และศิลปะการอ่านประเมินค่า