หนังสือน่าอ่าน

กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558 เลขหมู่
     HD58.8 ก644ก64
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับองค์การและทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การ องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาองค์การ สภาพแวดล้อมของ
การบริหารกับการพัฒนา การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ เทคนิคการพัฒนา องค์การ
ระหว่างบุคคลฯลฯ