หนังสือน่าอ่าน

ไพศาล สุริยะวงศ์ไพศาล. คิดแบบเอเชีย 2 = Thinking @ Asian . กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ,
     2546. เลขหมู่ HC445 พ95ค63
    เป็นหนังสือที่ให้แนวคิดแบบเอเชีย เพื่อให้เรารู้ศึกษาวิธีของเรา จากจุดยืนของเราท่ามกลาง
กระแสโลกและลมพายุตะวันตก ไม่ให้หวั่นไหวเสียดุล ภายในเล่มประกอบด้วยเนิ้อหา ความ
แตกต่างระหว่างปรัชญาฝรั่งและเอเชีย ศตวรรษแห่งเอเชีย : คิดแบบเอเชีย คิดแบบยุทธศาสตร์
แตกต่างจากคิดแบบยุทธวิธี การพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันของไทย ระบบวิจัยสุขภาพ
ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพ 14 วันในมหานคร โตเกียว 3 สงคราม : การยึดครองอย่างเบ็ดเสร็จ