หนังสือน่าอ่าน

คู่มือจัดการท่องเที่ยววัฒนธรรมแหล่งมรดกโลกสุโขทัย. ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
    ธรรมศาสตร์, 2558. เลขหมู่ G156.5 ว47จ63ค7
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย มรดกโลกสุโขทัยคืออะไร คุณค่ามรดกอยู่ที่ใคร
เส้นทางจักรยาน ผังเมืองสุโขทัย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ที่พักในสุโขทัย การนำเที่ยว
และสื่อความหมาย การท่องเที่ยวโดยชุมชน สื่อกับเมืองท่องเที่ยวมรดกบ้านหาดเสี้ยว ฯลฯ