หนังสือน่าอ่าน

ศุภวุฒิ สายเชื้อ และ ถนอมศรี ฟองอรุณรุ่ง. เศรษฐกิจต้องรู้. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551
    เลขหมู่ HC445 ศ745ศ74
    เป็นหนังสือที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย ความสำคัญของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
มุมมองเศรษฐกิจไทย น้ำมัน ค่าเงิน และหนี้เสียของสหรัฐ เศรษฐกิจจุลภาคและจุดอ่อน
ของระบบทุนนิยม