หนังสือน่าอ่าน

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. ถอดรหัสเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าใจเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551
    เลขหมู่ HB71 ว62ถ53
    เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายแก่การเข้าใจ
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยความจำเริญทางเศรษฐกิจ มูลค่าของสินค้าและบริการ
และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ