หนังสือน่าอ่าน

ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์. คู่มือสำรวจความพึงพอใจลูกค้า : พร้อมกรณีศึกษาและเทคนิค
    ปฏิบัติที่ได้ผลจริง
. กรุงเทพฯ : ประชุมทอง พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2549. เลขหมู่ HF5415.335
    ณ63ค74 2549
    เป็นหนังสือที่นำเสนอเครื่องมือต่างๆ ในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยภายในเล่ม
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความจำเป็นในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ความพึงพอใจลูกค้า
และความภักดีของลูกค้า วิธีหาความต้องการของลูกค้า การพัฒนาแบบสำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า ทางเลือกในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า การสำรวจและการเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า