หนังสือน่าอ่าน

พุทธทาสภิกขุ 2449-2536. สื่อมวลชนบนวิถีศีลธรรม : ตามทัศนะของพุทธทาส.
     นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, [2552?] .เลขหมู่ P94 พ73ส65
    เป็นหนังสือที่นำเสนอบทธรรมสำหรับสื่อมวลชลของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยเนื้อหาภายใน
เล่มแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือหมวดที่หนึ่งคือบรมธรรมกับสื่อมวลชน หมวดที่สองคือธรรมะ
สำหรับนักหนังสือพิมพ์และหมวดที่สามคือสื่อธรรมะมวลชนนอกจากนี้ยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
สื่อมวลชนบางประการจากท่านพุทธทาส