หนังสือน่าอ่าน

สานุพงศ์ สุทัศน์ธรรมกุล. ออมให้รวย ด้วยกองทุน. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557. เลขหมู่
     HG4530 ส63อ54
    เป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับการวางแผนการออมการลงทุน โดยเนื้อหาภายเล่มแบ่งออก
เป็น 4 หน่วยการลงทุน เริ่มจากหน่วยลงทุนที่หนึ่ง : การออม ให้ความรู้เกี่ยวกับการออม
หน่วยลงทุนที่สอง : จากเงินออมสู่การลงทุน ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเงินออมไปลง
หน่วยลงทุนที่สาม : ออมผ่านกองทุนรวมต้องรู้เรื่องกองทุนรวม ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
รวม หน่วยลงทุนที่สี่ : วางแผนการออมสู่การลงทุน