หนังสือน่าอ่าน

บัทเลอร์, ทิโมธี. ถอดรหัสความคิด พิชิตทางตัน.กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2554
     เลขหมู่ HF5381.5 บ63ถ53
    เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้ ความเชื่อ ความคิด และประสบการณ์ของมนุษย์เนื้อหา
ภายในเล่มแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเผชิญมรสุม
รู้สึกมืดแปดด้านและตั้งข้อสงสัยตัวเอง เปิดรับและปล่อยวาง เปลี่ยนไปสู่ความเข้าใจ
ใหม่ ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ ประกอบด้วยเรื่องราว ความสนใจที่ฝังลึกที่สุด เรียนรู้ที่จะปล่อย
ให้ความชอบนำทางเรา อำนาจ คน และความสำเร็จ วาดแผนที่ตัวตนของเรา และ
ส่วนที่ 3 ผ่า(น)ทางตัน ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับขยับจากทางตันมาสู่การปฏิบัติ
ชีวิตที่เส้นแบ่งดินแดง