หนังสือน่าอ่าน

โกวิท ตั้งตรงจิตร. เนปาล สถานเทวาลัย : ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการ
       ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2556 เลขหมู่ DS493.6 ก95น73 2556
       เป็นผลงานการเขียนของ โกวิท ตั้งตรงจิตร เจ้าของรางวัลนักเขียนสารคดี
ดีเด่นแห่งชาติ นักเขียนรางวัลนราธิป 2551 จะพาผู้อ่านท่องไปทั่วเนปาล
จากเหนือจดใต้ เยือนกรุงกบิลพัสดุ์ นมันการสังเวชนียสถานที่ลุมพินีวัน
ชมทะเลสาบฟีวาที่โปครา ตระเวนไปทั่วหุบเขากาฐมาณฑุ ยลศาสนาสถาน
ทั้งของพุทธและฮินดู ตลอดจนทัศนาสถาปัตยกรรมและวิถีวัฒนธรรมของชาว
เนปาล พาเหินเห็จไปเหนือเทือกเขาหิมาลัย และตะลุยไปในผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์
แห่งอุทยานแห่งชาติจิตวัน