หนังสือน่าอ่าน

สำนักวิชาการสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์; กรมการแพทย์
    แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์ทางเลือก; มูลนิธิอุทัย สุดสุข.
    พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2559, 2559.
    เลขหมู่ WA13 พ236 2559
    เป็นพจนานุกรมการสาธารณสุข รวบรวมคำศัพท์ที่มีใช้อยู่ในส่วนราชการ หน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายมาจัดทำคำอธิบาย มีลักษณะเป็นคำที่มีความหมาย
เฉพาะและอธิบายความในมุมมองของหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยมีขอบข่ายเนื้อหา
ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารด้านการบริการ และด้านวิชาการสาธารณสุข