หนังสือน่าอ่าน

ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล. กระดาษทำการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต.กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส,
    2553. เลขหมู่ HF5667 ป24ก64
     เป็นหนังสือให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยแนวคิดและหลักการว่าด้วยกระดาษทำการ กรณีศึกษาตัวอย่างและ
ภาคปฏิบัติว่าด้วยกระดาษทำการ แบบฟอร์มกระดาษทำการ แบบฝึกหัดและแนวตอบ
การจัดการกระดาษทำการ แนวการสอบบัญชี