หนังสือน่าอ่าน

นฤตย์ หม็องพร้า.กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนและบริษัท.กรุงเทพฯ :
    นิติบรรณาการ,2553. เลขหมู่ KPT1045 น43ก45
     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สภาพทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด