หนังสือน่าอ่าน

ทารอส, ธ็อธ ไมอา. สมาธิยกกำลัง = Meditation to power. กรุงเทพฯ : วี พลัส
    กรุ๊ป ไทยแลนด์., 2557. เลขหมู่ QT255 ท379ส46
    เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 การพัฒนามีอยู่ในการมาเกิด
ประกอบด้วย การมาเกิดตัวของเรา ดวงวิญญาณ ออร่าของดวงดาว พวกบนท้องฟ้า
การพัฒนาดินแดน ระดับศูนย์ ก้าวสุ่ยุคใหม่ ตอนที่สอง การจัดหาพลังงานให้แก่ร่างกาย
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ภาค คือ ภาค 1 การฟอกความถี่และออร่า ภาค 2 การเปิดช่องทางเดิน
ของพลัง ภาค 3 การปล่อยพลังงานคอสมิค ภาค 4 การถ่ายเทแรงจักรวาล