หนังสือน่าอ่าน

ภัคภร ช่วยคุณูปการ.รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย.พิมพ์ครั้งที่ 2.
    กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก,2549. เลขหมู่ W85.5 ร53 2549
    เป็นหนังสือที่นำเสนอแนวคิดและตัวอย่างของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับสังคมไทย
แบ่งออกเป็น 3 ภาคคือ ภาคแรกเป็นทัศนะเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ป่วยใกล้ตายจากมุมมอง
ของศาสนิกจากสามศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม ภาคที่สองเป็นกรณีศึกษา 5กรณี
และภาคที่สามเป็นแนวคิดของแพทย์ พยาบาล ที่เสนอวิธีปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ป่วยทั่วไปและ
แนวทางดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่สับสน