หนังสือน่าอ่าน

ชวินทร์ เลิศศรีมงคล และ วิชุดา จิรพรเจริญ. เวชปฏิบัติครอบครัว : ฉบับปรับปรุง = Family
    practice.
เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    เชียงใหม่, 2560. เลขหมู่ WB110 ว724 2560
    เป็นหนังสือที่สะท้อนแนวคิดพื้นฐานของการให้บริการเวชปฏิบัติครอบครัวโดยเนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สุขภาพ
และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ การบริการสุขภาพปฐมภูมิ มิติของการดูแลรักษา หลักการดูแล
โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการศึกษา บริการปฐมภูมิโดยมุ่งเน้นชุใชน ระบบสุขภาพ
อำเภอ ฯลฯ