หนังสือน่าอ่าน

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์.ห้องเช่าหมายเลข 112. [กรุงเทพฯ] : เปนไท พับลิชชิ่ง, [2559?]
    มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559. เลขหมู่ DS586 บ73ป46
    เป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์เหตการณ์ 14 ตุลา เป็นการแสดงออกถึงการ
ดิ้นรน การขัดขืน และการต่อต้าน ของภาคประชาชน