หนังสือน่าอ่าน

บุญส่ง ชเลธร. ประวัติศาสตร์ข้างสวนจิตรฯ 14 ตุลา 2516. ปทุมธานี : สำนักพิมพ์
    มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559. เลขหมู่ DS586 บ73ป46
    เป็นหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์เหตการณ์ 14 ตุลา เป็นการแสดงออกถึงการ
ดิ้นรน การขัดขืน และการต่อต้าน ของภาคประชาชน