หนังสือน่าอ่าน

โชษิตา มณีใส. เทียนทอแสง : รวมบทความพินิจวรรณกรรมทรงคุณค่าในแวดวง
    วรรณคดีไทย.
กรุงเทพฯ : โชษิตา มณีใส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
    2559. เลขหมู่ PL4205 ช95ท84
    เป็นหนังสือที่รวบรวมบทวิเคราะห์อันดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไทย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์โดยทั่วไป ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดย International Institute for management
Development (IMD) ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดย World
Economic Forum (WEF) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT
Analysis) การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์