หนังสือน่าอ่าน

ชำนาญ พิเชษฐพันธ์. การบริหารสัญญาจ้างการก่อสร้าง. กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์
    ออฟเซท (1993), 2559 เลขหมู่ KPT843 ช63ก65
    เป็นหนังสือที่รวบรวมบทวิเคราะห์อันดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไทย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์โดยทั่วไป ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดย International Institute for management
Development (IMD) ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดย World
Economic Forum (WEF) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT
Analysis) การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์