หนังสือน่าอ่าน

เรืองวิทยาคม. สามก๊ก ขงเบ้ง พญามังกรแห่งโงลังกั๋ง. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส,
    2559. เลขหมู่ PL3279 ท9ส642
    หนังสือเล่มนี้การเล่าเรื่องและเรียงร้อยเรื่องราวของสามก๊ก ในแบบฉบับของ เรืองวิทยาคม
ซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่เห็นว่าขงเบ้งได้สำแดงพลานุภาพแห่งสติปัญญาวิชาคุณมากที่สุด และ
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด รวมทั้งเป็นตอนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้แผ่นดินจีนกลาย
เป็นสามก๊กตามยุทธศาสตร์สามก๊กที่ขงเบ้งได้กำหนดขึ้น