หนังสือน่าอ่าน

จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่น ๆ]. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีด
    ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
.กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและ
    เอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 เลขหมู่ HD30.28 ก645
    เป็นหนังสือที่รวบรวมบทวิเคราะห์อันดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ไทย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์โดยทั่วไป ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดย International Institute for management
Development (IMD) ขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มประเทศอาเซียนโดย World
Economic Forum (WEF) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT
Analysis) การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์