หนังสือน่าอ่าน

ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ... [และคนอื่น ๆ]. อาเซียนกับการประยุกต์ใช้นโยบาย "อุตสาหกรรม
    สีเขียว".
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
    2559. เลขหมู่ HD2329 อ846
    เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน กระบวน
การนำนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียนแนวนโยบาย
ในการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียวจากประเทศต้นแบบ (เกาหลีใต้ และ
ญี่ปุ่น) ปัจจัยสำเร็จและอุปสรรคของการดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว