หนังสือน่าอ่าน

ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์. ตำราการผ่าตัด Minimally invasive surgery ในผู้ป่วยโรค
    หยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี, 2555
    เลขหมู่ WV140 ช64ต64
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น การสืบค้นวิธี
พิเศษ การรักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ การผ่าตัดจมูกวิธี ninimally invasive surgery
การผ่าตัดลดขนาดต่อมทอนซิล การผ่าตัดวิธี ninimally invasive surgery บริเวณ
oropharynx การผ่าตัดวิธี ninimally invasive surgery บริเวณลิ้น การผ่าตัดวิธี
ninimally invasive surgery บริเวณ hypopharynx แนวทางการรักษาด้วยการ
ผ่าตัดวิธี ninimally invasive surgery