หนังสือน่าอ่าน

อัษฎา โปราณานนท์. ประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ : เรื่องราวของการถ่ายภาพตั้งแต่
    ยุคก่อนการถ่ายภาพถึงการถ่ายภาพร่วมสมัย.
เชียงใหม่ : สาขาศิลปะการถ่ายภาพ
    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560. เลขหมู่ TR15 อ65ป46
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การถ่ายภาพ เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย ก่อนการถ่ายภาพ กำเนิดการถ่ายภาพ กระบวนการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพบุคคล ประจักษ์พยานแบะการสำรวจ พัฒนาการทางเทคโนโลยี
การถ่ายภาพพิคทอเรียล การถ่ายภาพเชิงบันทึก การถ่ายภาพสมัยใหม่
การถ่ายภาพหลังสงคราม การถ่ายภาพคอนเซ็ปซวล การถ่ายภาพร่วมสมัย