หนังสือน่าอ่าน

โชติ ศรีสุวรรณ. นิทานเพื่อนบ้านสิงคโปร์. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
    เลขหมู่ GR316 ส5ช93น63
     หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศบรูไน จำนวน 2 เรื่อง กำเนิดสิงคโปร์ - เจ้าชาย
ปรเมศวรแห่งปาเลมบังออกท่องเที่ยวล่าสัตว์จนมาถึงเกาะตุมะเสก เกิดพายุใหญ่ จำ
ต้องทิ้งของทุกอย่างรวมทั้งมงกุฎของเจ้าชายด้วย เมื่อขึ้นไปบนเกาะได้พบกับสัตว์ที่
ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือ สิงโต เจ้าชายจึงตั้งชื่อเกาะนั้นว่า สิงหปุระ และกลายเป็น
สิงคโปร์ ในปัจจุบัน บาดังผู้ทรงพลัง บาดัง ทาสหนุ่มออกหาปลาริมน้ำ วันหนึ่งเขา
จับอสูรที่แอบมากินปลาได้ อสูรให้บาดังขอพรได้หนึ่งข้อเพื่อแลกกับอิสรภาพ เขาจึง
ขอให้เป็นคนที่มีพละกำลังมากที่สุด ชื่อเสียงเรื่องพลังกำลังของบาดังแพร่หลายจน
ใครๆ ก็อยากมาประลองด้วย แต่ก็แพ้ให้กับบาดังทุกราย จนในที่สุดเขาก็ได้รับแต่ง
ตั้งให้เป็นแม่ทัพของพระราชา