หนังสือน่าอ่าน

เซอร์โต, ซามูเอล ซี. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า,
    2552 เลขหมู่ HD37 ท5ซ74ก6 2552
     เป็นหนังสือตำราวิชาการทางด้านการจัดการที่มีความทันสมัย สมบูรณ์ เข้าใจง่าย มี
การปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยเป็นระยะ มีกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมด้วยการเชื่อโยง
แนวคิดด้านการจัดการกับการปฏิบัติงานจริง