หนังสือน่าอ่าน

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. สำนวนสุภาษิตอาเซียน. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557
    เลขหมู่ PL3509 ส735
     เป็นหนังสือที่กล่าวถึงการใช้สำนวนสุภาษิตเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเรียนรู้
สำนวนสุภาษิตของเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยสำนวนสุภาษิตส่วนใหญ่แล้วจะเน้นสอนไปใน
เรื่องการใช้ชีวิตและสอนให้ทำเรื่องดี