หนังสือน่าอ่าน

ซากามิ ฮาจิเม. เคล็ดลับวิธีพูดโน้มน้าวจูงใจ. กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2549
    เลขหมู่ PN4129.9 ฮ62ค74 2549
     หนังสือเล่มนี้เป็นการสอนการใช้วาทศิลป์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ใช้
วิธีการพูดโน้มน้าวจูงใจที่มีลักษณะอ่อนหยุ่นเอื้อประโยชน์แก่กันและกัน และสอนวิธีแก้
ความขัดแย้งอีกหลากหลายรูปแบบ