หนังสือน่าอ่าน

ประเพศ ไกรจันทร์. คู่มือการใช้เครื่องหมายวรรคตอน. กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2551
    เลขหมู่ PE1450 ป459ค74 2551
     เป็นหนังสือคู่มือสำหรับเรียนรู้เครื่องหมายต่างๆที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ
ประกอบไปด้วย จุดมหันภาพ(full stop หรือ period) จุดจุลภาค(comma) เคื่องหมายคำถาม
(question mark)