หนังสือน่าอ่าน

นิ้วกลม. ความรักเท่าที่รู้. กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 เลขหมู่ PL4209 ส459ค56 2556
     เป็นหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ความรักในรูปแบบต่างๆ มีทั้งสอนให้เรียนรู้กับความ
รัก การรับมือกับความรัก การทำความเข้าใจกับความรัก โดยถ่ายทอดออกมาคล้ายกับการเล่า
ไดอาลี่