หนังสือน่าอ่าน

ศิวกานท์ ปทุมสูติ. ทางจักรา. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2559. เลขหมู่
    2559.PL4209 ศ64ท62
    กวีนิพนธ์ในรูปแบบฉันทลักษณ์ ที่มีคำสัมผัสในบทและระหว่างบทต่อเนื่องกันไปตลอด
ทั้งเล่มผู้เขียนใช้ตัวละครครูกับศิษย์เป็นตัวเดินเรื่อง ดำเนินเนื้อหาไปตามการเคลื่อนหมุน
ของวงล้อจักรยานบนเส้นทางอันขรุขระยาวไกล ผ่านชุมชน วัด โรงเรียน ไร่นา ป่าเขา
และสถานที่ต่างๆ ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายหลายสถานะ โดยแบ่งฤดูการเปลี่ยนผ่านเป็น
๔ ภาค คือ ๑. ปลายฤดูหนาว ๒. เข้าฤดูร้อน ๓. สู่ฤดูฝน และ ๔. ฟากฤดู ในแต่ละภาค
ยังแบ่งออกเป็นตอนย่อย ๆ สั้นกระชับ เพื่อเน้นย้ำให้เห็นบริบทชีวิตหลากหลายมิติ ที่โลดเล่น
ผสมผสานในโครงสร้างของสังคมอย่างมีสัมพันธภาพกลมกลืน ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องเชิง
ปรัชญนิยายในรูปแบบกวีนิพนธ์ ที่มีตัวละครเป็นผู้สะท้อนปัญหาด้านต่างๆให้เห็นภาพ
กระจ่างชัด เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง ศาสนาประวัติศาสตร์ สงคราม และ
สันติภาพ รวมไปถึงปัญหาทางด้านภายในของมนุษย์ อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลก่อเกิด
ความเชื่อ ความศรัทธา ความสุข ความทุกข์ ความรัก ความเกลียดชัง ความดีและความชั่ว
รูปแบบการนำเสนอเนื้อสารผ่านกวีนิพนธ์ เล่นคำเล่นความได้อย่างเพราะพริ้งประณีตงดงาม
อีกทั้งมีความเคร่งครัดในเรื่องฉันทลักษณ์