หนังสือน่าอ่าน

โรสนี นูรฟารีดา. ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์,
    2559. เลขหมู่ PL4209 ร85ก94 2559
    รวมบทกวีนิพนธ์ในรูปแบบบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ ผู้แต่งผูกร้อยบทกวีแต่ละบทที่ดูจะไม่เกี่ยว
ข้องกันให้มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมีมิติที่หลากหลายและลุ่มลึก โดยสะท้อนปัญหาสังคม
ที่กำลังเผชิญอยู่ตั้งแต่ระดับส่วนตัวจนถึงส่วนร่วม ผู้แต่งเชิญชวนให้ผู้อ่านฉุกคิดในประเด็น
ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือถูกมองข้ามให้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการ
ให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มักจะแฝงไว้ด้วยอคติ การแบ่งแยกผู้คนที่มักมีอุดมการณ์
บางอย่างอยู่เบื้องหลังการอยู่ในสังคมทุนนิยมที่ทำให้ผู้คนมีมุมมองต่อชีวิตเปลี่ยนไปทั้งเรื่อง
เวลาและสถานที่ ความรู้สึกแปลกแยกกับ “บ้าน” ของตนเอง อันนำไปสู่ปัญหาด้าน
อัตลักษณ์หรือการหลงลืมประวัติศาสตร์ความเป็นมาและสายสัมพันธ์ของผู้คนที่ทำให้สังคม
ขาดมิตรภาพและความเอื้ออาทร นอกจากกวีนิพนธ์เล่มนี้จะนำเสนอแนวคิดอย่างหลากหลาย
แล้ว ผู้แต่งยังใช้กลวิธีการนำเสนอผ่านภาษาที่มีเสน่ห์ กระชับแต่ทรงพลัง ไม่ชี้นำทางออก
แต่ตั้งคำถามและเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้คิด บางบทผู้แต่งใช้ภาษาที่ให้น้ำเสียงอันอ่อนโยน
แต่มีพลังในการนำเสนอแนวคิด และวิพากษ์วิจารณ์สังคมได้อย่างถึงแก่น ใช้ภาพพจน์
สัญลักษณ์อย่างโดดเด่นและมีโวหารเฉพาะตัวอันคมคาย ผู้อ่านจึงสามารถสัมผัสเนื้อหาและ
รูปแบบในกวีนิพนธ์เล่มนี้ได้อย่างครบรส