หนังสือน่าอ่าน

ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]. กำกึ๊ดแม่ญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการ
    สุรา.
กรุงเทพฯ : ศูนย์สตรีศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    เชียงใหม่, 2559. เลขหมู่ HV5137 ก626
    เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานวิจัยในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การวิจัยสุราภาคเหนือ
ตอนบน : การควบคุมของท้องถิ่นในมุมมองสตรีนิยม' ที่ดำเนินการโดยศูนย์สตรี,br> ศึกษา ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหาภายใน
เล่มประกอบด้วย สุราภาคเหนือตอนบน : การควบคุมท้องถิ่นในมุมมองสตรีนิยม,
การจัดการปัญหาสุราของผู้หญิงในชุมชนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนฟ้าใหม่, การจัดการ
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วมของสตรีและชุมชน, สุรานารีกับการ
จัดการตนเองของชุมชนในจังหวัดพะเยา ฯลฯ