หนังสือน่าอ่าน

อบู หัรบฺ, อิบรอฮีม.คู่มืออย่างย่อเพื่อเข้าใจอิสลาม พร้อมภาพประกอบ. [ม.ป.ท.] :
    IslamHouse, [2554]. เลขหมู่ BP163 อ37ค74
    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิศลาม เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม, ประโยชน์
บางประการของศาสนาอิสลาม, ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม, บุคคลหนึ่ง
จะกลายเป็นชาวมุสลิมได้อย่างไร,ครอบครัวในศาสนาอิสลามฯลฯ