หนังสือน่าอ่าน

ปิยะวัติ บุญ-หลง. งานวิชาการเพื่อสังคม : หลักการและวิธีการ. กรุงเทพฯ : สถาบัน
    คลังสมองของชาติ, 2559. เลขหมู่ H62 ก5ป64ง63 2559.
    เป็นหนังสือที่สรุปแนวคิด หลักการและวิธีการและตัวอย่างที่สถาบันคลังสมอง
ของชาติได้รวบรวมขึ้น เนื้อหาภาสยในเล่มประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกับงาน
วิชาการเพื่อสังคม, พัฒนาการและคุณลักษณะของงานวิชาการเพื่อสังคม, การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การคัดเลือกประเด็นและการตั้งโจทย์, การเขียน
Concept paper/proposal งานวิชาการเพื่อสังคม, หลักการและกรอบประเมิน
คุณภาพผลงานวิชาการเพื่อสังคม, การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิชาการเพื่อสังคม,
หลักการและแนวทางการเขียนผลงานวิชาการเพื่อสังคม