หนังสือน่าอ่าน

ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว. สุขภาพของพนักงานคือพื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข.
    กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
    2559. เลขหมู่ HD6955 ธ64ส62
    เป็นหนังสือที่นำเสนอความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน รวมถึงแนวทางการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย องค์กรแก่งความสุข
ในสังคมไทย, สุขภาพของพนักงาน...พื้นฐานขององค์กรแห่งความสุข, การส่งเสริม
การบริโภคอาหารของพนักงาน, การส่งเสริมให้พนักงานมีครอบครัวอบอุ่น,การรณรงค์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่, บุคคลต้นแบบจากการเสริมสร้างสุขภาพของพนักงาน