หนังสือน่าอ่าน

บุญเกียรติ โชควัฒนา.ได้อย่างที่คิด. กรุงเทพฯ : อมรินร์ธรรมะ, 2552. เลขหมู่
    BF441 บ73ด95 2552.
    เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวจากความคิดของผู้เขียนทั้งประสบการณ์ต่างๆ
ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย หลักคิดของตัวเอง นำเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับ คิดบวก คิดอย่างไร เกิดผลอย่างไร ผมเป้นคนที่ไม่ชอบเล่นเส้น มากคน
มากวาสนา บริหารด้วยความรักและความเข้าใจ ฯลฯ, หลักคิดเรื่องโลกร้อน นำเสนอ
แนวคิดโลกร้อน รถยนต์เป็นสาเหตุหลักของโลกร้อน, หลักคิดเรื่องของชาติไทยและ
คนไทย นำเสนอแนวคิด คิดดี คิดบวกกับประเทศไทย คนไทยต้องสู้ ต่างชาตินิยม,
หลักคิดเรื่องคิดค้า คิดขาย นำเสนอแนวคิด คิดค้า คิดขาย, วิฤติเศรษฐกิจแบบนี้
คนไทยควรคิดอย่างไร คิดอย่างไรกับเศรษฐกิจอเมริกา, หลักคิดเรื่องของจิตวิญญาณ
และการอธิฐาน นำเสนอแนวคิดเราเกิดมาทำไม ชาติภพ เข้าใจเรื่องวิญญาณ ฯลฯ