หนังสือน่าอ่าน

ฉัตรลัดดา เลิศจิตรการุณ. องค์กรแห่งความสุข--ท่ามกลางความหลากหลาย.
    กรุงเทพฯ : ศูนย์องค์กรสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,
    2559. เลขหมู่ HD6955 ฉ63อ22
    เป็นหนังสือที่นำเสนอกรณีศึกษาองคืกรต้นแบบ 6 องค์กรที่จัดการความหลากหลาย
ด้านเชื้อชาติจนทำให้พนักงานต่างมีความสุขในการทำงาน ทั้งสามารถปรับตัวในการ
ทำงาน รวมถึงก่อให้เกิดทีมงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทริกิ การ์เมนส์ จำกัด, บริษัท
วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด จำกัด จ.ตรัง, สลินดาออแกนิกฟาร์ม, บริษัทสงขลาแคนนิง จำกัด
(มหาชน), และบริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู๊ดส์โปรดักส์ จำกัด