หนังสือน่าอ่าน

สมชาย ว่องไวเมธี. คู่มือประเมินเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน. กรุงเทพฯ :
     สูตรไพศาล, 2555. เลขหมู่ HV8031 ส42ค74
    เป็นคู่มือประเมินสำหรับเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน โดยเนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเลื่อนตำแหน่งพนักงานสอบสวน, ผนวก,
แบบตัวอย่างการประเมิน,การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาพนักงานสอบสวน,
อำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ,โครงสร้างสถานีตำรวจ, อำนาจหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน, แนวทางปฏิบัติคดีเยาวชน
และครอบครัว, ข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555